Compliance to inaczej zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Usługi w tym zakresie oraz oferta przygotowywane są ściśle pod profil działalności Klienta. Usługi w obszarze compliace obejmują przeprowadzanie audytów obszarów prawnych w jakich funkcjonuje Klient oraz wewnętrznych procedur jakie są wdrożone w organizacji pod kątem ich zgodności z prawem i wewnętrznej spójności. Po wykonaniu audytu sporządzany jest raport zawierający uwagi i zalecenia wynikające z przeprowadzonego audytu.  Na życzenie Klienta świadczone są także usługi podczas wdrażania zaleceń z przeprowadzonego audytu.