W zakresie szeroko rozumianego wsparcia ochrony interesów Klientów świadczę usługi w obszarze ubezpieczeń osobowych, komunikacyjnych i majątkowych. Usługi obejmują zarówno konsultacje celowości zawarcia ubezpieczenia oraz analizę jego warunków jak i wsparcie w procesie zgłaszania roszczeń z zawartych polis oraz likwidacji szkód. Wspieram Klientów w procesie zgłaszania roszczeń i likwidacji szkody a w przypadku powstania sporu lub uzyskania niesatysfakcjonującej decyzji co do wysokości świadczeń reprezentuję Klientów zarówno w trybie polubownego rozstrzygania sporu jak i podczas procesów sądowych. Kieruje się intencją możliwie najszybszego i najefektywniejszego zakończenia sporu mając na względzie maksymalizację interesów Klienta.