W zakresie prawa pracy reprezentuję interesy pracowników i pracodawców świadcząc kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą
  • tworzenie aktów prawa wewnętrznego (procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kodeksy etyczne) oraz ich wdrażanie
  • opracowywanie umów o pracę, w tym umów zawierających klauzule prawnoautorskie
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności (NDA) oraz opracowywania kontraktów menedżerskich
  • doradztwo w zakresie zmiany lub rozwiązywania stosunku pracy oraz przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w tym doradztwo w zwolnieniach grupowych
  • reprezentację dotyczącą prawa pracy w sporach z pracownikami, w tym także reprezentowanymi przez organizacje związkowe, zarówno na etapie przedsądowym i sądowym
  • pomoc prawną w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa
  • reprezentację w sporach z pracodawcą
  • opracowywanie dokumentów określających politykę bezpieczeństwa informacji