POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Lutnicki

Niniejszy dokument (dalej: „Polityka”) przedstawia sposób, w jaki Kancelaria Radcy Prawnego Michał Lutnicki (dalej: „Kancelaria”) przetwarza Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka dotyczy:

 • Danych osobowych klientów, również potencjalnych oraz osób, z którymi Kancelaria prowadzi kontakt mailowy lub telefoniczny;
 • Danych osobowych przekazanych przez klientów, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług prawnych przez Kancelarię;
 • Danych osobowych osób, które biorą udział w procesie rekrutacji w Kancelarii.
 • Sposobu przetwarzania plików cookie


I. Informacje ogólne – definicje

Pojęcia, których użyto Polityce należy rozumieć następująco:

pojęcie opis
RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
przetwarzanie danych osobowych każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie
administrator danych osobowych podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem


II Informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe

2.1.Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Michał Lutnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Lutnicki. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-maila na adres: michallutnicki@gmail.com,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 696 433 688.

2.2.Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe:

 • w celu realizacji umów lub w celu podjęcia działań przed ich zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – m.in. świadczenie usług prawnych;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – m.in. dokonywanie rozliczeń podatkowych;
 • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania;
 • w celu prowadzenia rekrutacji oraz w celu korzystania z plików cookie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2.3.Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: pracownicy Kancelarii oraz osoby współpracujące z Kancelarią (w tym obsługa IT / księgowość).

2.4.Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez nas do czasu zakończenia świadczenia pomocy prawnej, wycofania zgody lub zakończenia innego celu, w którym dane są przetwarzane, a później w celach archiwalnych lub statystycznych, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub obrony naszych praw.


III Informacje o przysługujących Państwu prawach

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mogą Państwo żądać od Kancelarii podania informacji m.in. o celach przetwarzania, o kategorii przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach oraz o przysługujących prawach;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – mogą Państwo żądać sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania – w uzasadnionych przypadkach mogą Państwo żądać zaprzestania wykonywania jakichkolwiek operacji na Państwa danych osobowych z wyjątkiem ich przechowywania;
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych – mogą Państwo żądać wydania danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania tych danych innemu administratorowi;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do bycia zapomnianym – w uzasadnionych przypadkach mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, np. gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy zgoda na przetwarzanie została wycofana lub dane osobowe nie są niezbędne do realizacji celów;
 6. prawo do cofnięcia zgody – mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na jej podstawie w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem;
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – dotyczy sytuacji, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać w powyższych praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) prosimy o kontakt z Kancelarią w formie wskazanej w Polityce.


IV Informacja o plikach cookie

Strona internetowa Kancelarii wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności strony. Pliki cookie, które są wykorzystywane w związku z przeglądaniem strony internetowej Kancelarii nie służą identyfikacji i indywidualizacji użytkownika, lecz mają na celu wyłącznie zbieranie danych statystycznych o charakterze zbiorczym.

Strona internetowa Kancelarii wykorzystuje następujące pliki cookie:

Cookies sesyjne – są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

Cookies stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te pliki pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki.

Każdy użytkownik strony internetowej Kancelarii może zarządzać plikami cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie zdecydować o zmianie zakresu dostępności plików cookie. W tym celu, powinien skorzystać z opcji ustawień przechowywania plików cookie, która jest dostępna w ustawieniach jego przeglądarki internetowej, z reguły w zakładce „opcje internetowe”. Jednocześnie należy przypomnieć, że wyłączenie plików cookie obowiązkowych może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.